Jak postupovat při havárii?

 

Několik rad a návodů, jak postupovat:
1.Při zjištění ekologické havárie
2.Při jednání s orgány státní správy ve vybraných případech
3.Při likvidaci některých nebezpečných látek apod.

 1. Při zjištění ekologické havárie

Co dělat, když zaznamenám …
…znečištěnou odpadní vodu vytékající z dešťového oddělovače v bezdeštném období?
…znečišťování povrchových vod z plavidel plovoucích nebo ukotvených na povrchových vodách?
…rozsáhlejší znečištění volného terénu cizorodou látkou (např. ropnou látkou nebo chemikálií) nebo únik závadné látky z potrubí či z dopravního prostředku (např. při dopravní nehodě)?
…skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody (např. ropné látky nebo volně skladované pevné látky, např. soli apod.) na volně přístupném místě?

Podle možností zajistěte důkazní materiál – fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby – a kontaktujte uživatele rybářského revíru nebo přímo ČRS Středočeský územní svaz na telefonních číslech : 224934984 nebo 602123905 a 602594221 a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP.

 • Když je povrchová voda zjevně znečištěna (vizuálně nebo pachově) – např. výskyt nepřirozené barvy vody, výskyt většího množství pěny, plovoucích látek na hladině apod. Nahlaste záležitost Hasičskému záchrannému sboru, případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.
 • Pokud dochází k nepovolenému vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo na volný terén (např. z autocisterny nebo z volně položené hadice apod.), urychleně uvědomte Policii ČR, uživatele rybářského revíru, dále obecní úřad s rozšířenou působností, správce Povodí nebo příslušný oblastní inspektorát ČIŽP.
 • Když dojde k úhynu většího množství ryb nebo když je pozorováno neobvyklé chování ryb, popř. dalších vodních živočichů, je třeba podle možností zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlásit místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP. V první řadě je nutné úhyn ryb ohlásit místnímu rybářskému správci  MO ČRS, která danou lokalitu či revír užívá.
 • Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach nebo chuť, zejména když zjištěná skutečnost může souviset s činností mimo hranice dané nemovitosti, odeberte vzorek vody a situaci ohlaste místně příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, popř. příslušnému OI ČIŽP.

V akutních případech je možné mimo běžnou pracovní dobu kontaktovat určený mobilní telefon pracovníka oblastního inspektorátu, který je určen pro řešení havarijních situací, (viz. rubrika Kontakty na www.cizp.cz.)

… úhyn ryb, ptáků, raků atd. v řece či na rybníce?
… nadměrné ohrožování volně žijících živočichů nebo rostlin, např. terénními úpravami?
… nepovolené stavební činnosti ve volné přírodě?
… ničení jeskyní?
… ničení památného stromu?

Obraťte se na ČIŽP, protože se jedná o porušování ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle možností je třeba zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby).  Nezapomeňte kontaktovat uživatele revíru, rybníka.

… nezákonné kácení dřevin rostoucích mimo les? Uvědomte nejprve místní obecní úřad, který má povolování kácení dřevin ve své kompetenci. Pokud z OÚ neobdržíte řádnou odpověď, můžete podat písemný podnět na ČIŽP, která zprávu o prošetření podnětu musí vydat nejdéle do 30 dnů.

… hromadění odpadu na k tomu neurčeném místě, tj. vznik neoprávněné skládky, tzv.“černé skládky“? Obraťte se na příslušný obecní úřad či na městskou policii. Vhodné je také pořídit důkazní materiály (video,  fotodokumentaci), osoby, která na tato místa odpad ukládá.

… zápach šířící se ze skládky, ČOV, třídící linky, kompostárny, sběrného dvora či jiných zařízení a podniků? Ohlaste skutečnost příslušnému obecnímu úřadu, popřípadě příslušnému OI ČIŽP

… opuštěný autovrak.? Informujte příslušný obecní úřad.

 • tmavý kouř vycházející z komína nebo jiné části zdroje?
  •     obtěžující zápach z provozu konkrétního zdroje, případně zápach neurčeného původu?
  •     další zdroje (zdrojem znečišťování ovzduší se v této souvislosti rozumí stacionární zdroj, nikoli mobilní zdroj, tj. dopravní prostředky apod.) nebo činnosti znečišťující ovzduší?

V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném domě, bytě, stavbě pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost, a jde tedy pravděpodobně o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte na místně příslušný obecní úřad. Oznámení, resp. stížnost, doložte pokud možno údaji a podklady v rozsahu uvedeném v kapitole týkající se podání stížnosti. Obtěžování okolí kouřem a zápachem je v tomto případě přestupkem, který bude řešen  podle zákona o přestupcích. Pokud v těchto případech kontaktujete ČIŽP, bude vaše záležitost předána k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu.

V ostatních případech, které se budou týkat pravděpodobně středních, velkých nebo zvláště velkých zdrojů, kontaktujte místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší. Oznámení nebo stížnost podejte v obdobném rozsahu, jak je uvedeno výše.

Trvalá dosažitelnost pracovníků složky ochrany ovzduší je zajištěna pomocí telefonních linek určených pro hlášení havárií ve všech složkách, a dále pak mobilních telefonů vedoucích pracovníků všech oddělení ochrany ovzduší, případně dalších inspektorů.

Hlavní kontakty

Ředitelství ČIŽP
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Tel. 283 891 564 Fax. 283 892 662 public@cizp.cz

OI Praha
Dělnická 12, 170 10 Praha 7 Tel. 266 793 330 Fax.266 793’333 public@cizp.cz

OI Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň Tel. 377 236 783 Fax. 377 237 289 public@cizp.cz

OI Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hrade Králové Tel. 495 211 175 Fax. 495 211 175 public@cizp.cz

OI České Budějovice
Dr. Stejskala 6, P.O.BOX 32, 370 21 C.B. Tel. 386 352 506 Fax. 386 357 581public@cizp.cz

OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 40007 Ústí nad Labem Tel. 475 500 547 Fax. 475 500 042 public@cizp.cz

OI Havlíčkův Brod
Bělehradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod Tel. 569 496 111 Fax. 569 429 822public@cizp.cz

OI Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno Tel. 545 545 111 Fax. 545545 100 public@cizp.cz

OI Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc Tel. 585243410 Fax. 585 243410 public@cizp.cz

OI Liberec
Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec Tel. 485 340 888 Fax. 485 340.712 public@cizp.cz

 1. Při jednání s orgány státní správy ve vybraných případech
 2. Poskytování informací
  Podle zákonů 123/1998 Sb. a 106/1999 Sb. poskytnou pracovníci ČIŽP odpověď na každý telefonický nebo písemný dotaz. Informace nemůže být poskytnuta pouze v případech utajení ve státním zájmu, v případě informací podléhajících ochraně osobních a individuálních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech, vymezených zákonem č. 123/1988 Sb. (Pro srovnání: ČIŽP vyřizuje každoročně stovky žádostí o informace, z nichž pouze jednou v posledních dvou letech rozhodla o odepření části jedné žádosti.)
 3. Podávání stížností, oznámení, podnětů a petic
  Stížnosti, oznámení, podněty a petice je možno podat jakémukoli orgánu veřejné správy. Není tedy rozlišována ani věcná ani místní příslušnost. Úředníci orgánů veřejné správy jsou povinni se natolik orientovat v systému úřadů a jejich kompetencí, aby byli schopni postoupit stížnost úřadu, který ji vyřídí. V případě vlastních kompetencí úředníci stížnost vyřizují (prošetřují, vyhodnocují, podávají odpověď, ve správním řízení a uplatňují své kompetence směrem k opatřením k nápravě, resp. sankčnímu řízení).

III. Právní rámec pro podávání stížností:
– vyhláška č. 150/1958 U. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
– zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
– usnesení vlády č. 258/1988 o postupu při vyřizování anonymních stížností

Povinné lhůty pro orgány veřejné správy jsou 5,10, 30 a 60 dní. Do pěti dnů musí být stěžovateli odesláno potvrzení o přijetí stížnosti. Do deseti dnů musí orgán veřejné správy odpovědět, pokud se neprovádí místní šetření, resp. úřadu jsou známy okolnosti případu. Nejvýše třicet dnů je řádná lhůta k vyřízení běžné stížnosti, mimořádná lhůta pak nejvýše šedesát dnů.

Pokud úřad nekoná, měl by se občan v dalších fázích obracet na nadřízený  úřad. Za nekonání není považováno přerušení řízení.

 1. Co dělat když:

Když chcete na vlastním pozemku pokácet strom nebo keře, potřebujete povolení ke kácení v případě, když strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm anebo pokud zamýšlená plocha keřů, které chcete vykácet, přesahuje 40 m2. Povolení ke kácení upravuje    zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 8 v prováděcí vyhlášce č. 395/ 1992 Sb.

Žádost o pokácení se podává na místně příslušném obecním úřadě, popř. na správě Chráněné krajinné oblasti. Žádost může podat pouze vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Žádost musí obsahovat zdůvodnění záměru, popis, o jaké stromy se jedná, a jejich rozměry

Pokud pokácíte strom bez povolení, popř. jiným způsobem porušíte zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ČIŽP je oprávněna uložit pokutu (blokovou nebo rozhodnutím) až do výše 50.000,- Kč, popř. nápravné opatření. Inspektor ze zákona nemůže použít domluvy.

Když máte podezření, že hrozí nebezpečí pádu stromu rostoucího na vašem pozemku (např. strom se vyvrací) a je bezprostředně ohrožen život nebo hrozí-li škoda velkého rozsahu, není třeba povolení ke kácení dřevin a občan v takové situaci smí strom pokácet. Poté však musí provést ohlášení o kácení, a to do 15 dnů od provedeného kácení.

Když máte podezření, že strom na vašem pozemku usychá či je napadený nějakou chorobou, obraťte se na Státní rostlinolékařskou správu.

Když porušíte zákon při výkonu vlastní podnikatelské činnosti, sankce za porušení zákona budou vyšší a řešeny budou podle správního řádu a nikoliv podle přestupkového zákona jako je tomu u fyzických osob, tj. občanů nevykazujících podnikatelskou činnost.

Když se potřebujete zbavit nefungujícího televizoru, PC či dalšího elektronického vybavení, starých barev a laků, hnojiv, fotomateriálu a dalších chemikálií, znečištěných obalů od olejů, barev apod. odvezte je do sběrného dvora.Pokud nevíte, kde se ve vaší obci sběrný dvůr nachází, obraťte se na příslušný obecní úřad, který určuje místa, na něž se odpad může ukládat.

Když se potřebujete zbavit léků s prošlou lhůtou, odevzdejte je v lékárně.

Když se potřebujete zbavit stavební suti, můžete ji odvézt na sběrný dvůr (pozor – platí se za množství) či přímo na řízenou skládku v okolí (platí se samozřejmě také).

Když nevíte, jak naložit s drogistickým zbožím, které jste zakoupili a které nemá návod k použití v českém jazyce, obraťte se na Českou obchodní inspekci.

Když se chcete zbavit nefungujících výbojek, zářivek, baterií, pneumatik, chladniček či elektrických akumulátorů, můžete kontaktovat prodejce, kteří jsou povinni vás informovat o způsobu zajištění odběru těchto použitých výrobků.

Když si chcete dovézt z dovolené netypický suvenýr, je třeba zohlednit, zda je výrobkem z ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Velká část takových suvenýrů je chráněná podle úmluvy CITES. Chráněné a běžně dostupné jako suvenýry jsou zejména rozmanité výrobky z krokodýlů, varanů, hroznýšů a krajt, suchozemských i mořských želv, mořské koraly a podobně, z rostlin kupříkladu výrobky z některých tropických dřev. Podobné výrobky lze do České republiky dovézt pouze na základě vývozního povolení země původu a dovozního povolení České republiky, vydaného na základě vývozního povolení. Agenda vydávání vývozních a dovozních povolení ČR spadá do  kompetence Ministerstva životního prostředí. Nevýhodou je skutečnost, že získání těchto povolení je administrativně a časově náročné a během pouze krátké dovolené v zahraničí zpravidla nereálné. Na dovoz konkrétního výrobku chráněného úmluvou CITES by bylo vhodné připravit se předem. Před odjezdem na dovolenou je přinejmenším vhodné vědět, které typy suvenýrů lze do České republiky dovézt a které nikoliv.

Když chcete chovat nebo pěstovat zvláště chráněný druh živočicha nebo rostliny, je třeba dobře znát příslušné předpisy. Kromě veterinárních, popř. rostlinolékařských předpisů podléhá chov zvláště chráněných druhů živočichů nebo pěstování zvláště chráněných rostlin zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Držet tyto živočichy či rostliny lze pouze na základě platné výjimky udělené orgánem ochrany přírody. Ještě před získáním zvláště chráněného druhu je občan povinen podat žádost o výjimku ze zákona 114/1992 Sb. a svůj záměr odůvodnit. Orgán ochrany přírody ve správním řízení rozhodne, zda bude výjimka udělena. Orgánem ochrany přírody je krajský úřad pro kategorii „ohrožený“, pro kategorii „silně a kriticky ohrožený“ jejím Ministerstvo životního prostředí. Chcete-li dovézt či vyvézt živočicha nebo rostlinu přes hranice ČR, je nutné ověřit si, zda se nejedná o živočicha či rostlinu chráněnou podle mezinárodních úmluv (zejména CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České republiky. Dovoz živých i mrtvých exemplářů CITES je přípustný jen na základě dovozního povolení Ministerstva životního prostředí a povolení k vývozu, vystavené vyvážejícím státem. Vývoz je možné uskutečnit podobně pouze na základě vývozního povolení MŽP. Stejná omezení platí i pro druhy chráněné zákonem 114/1992. Žádosti o povolení dovozu či vývozu se předkládají Ministerstvu životního prostředí. Vydaná povolení (tzv. vývozní či dovozní permity) musí být předloženy při celní kontrole, popřípadě přiloženy k přepravním listinám. Všechny živé exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále veterinárním a rostlinolékařským předpisům.