Závěrečná zpráva komise provádějící hospodářské vyrovnání roku 2017 a návrh opatření

Tato zpráva zahrnuje jak přípravy, tak i zabezpečení zdárného průběhu a zejména vlastní průběh hospodářského vyrovnání 2017.
Příprava na vlastní hospodářské vyrovnání (dále jen HV, interně prověrky hospodaření) je kontinuální proces, který nemá přesný bod svého zahájení. Pro zjednodušení lze hovořit o započetí prací již s odevzdáním povolenek roku 2016. Po jejich sumarizaci v jarních měsících roku 2017, pracovníci zahájili práce na podkladech pro provedení vyúčtování s místními organizacemi Středočeského územního svazu.

1. V jarním období: MO obdrží kalkulační listy s předepsaným množstvím násad, které mají být v souladu se zarybňovacím plánem do revírů vysazeny. Kalkulační list počítá i s nutnou režií na zajištění dopravy a nejnutnějšími náklady na zajištění správy revíru (označení, ostraha, úklid po rybářích). Sekretariát SÚS navrhne termínový a časový harmonogram, který je předložen k projednání a doplnění nejprve hospodářskému odboru SÚS a poté ke schválení výboru územního svazu. Po optimalizaci termínů v návaznosti na termíny předání žádostí o dotace jak ze zdrojů MZe na chráněné živočichy, odkrmeného úhoře a ekologicky postižené revíry, tak i dotace OPR (nový projekt SÚS, vysazování úhoře v roce 2018 a ostatní dotace – MŠMT, KÚ, MZe), jsou pracovníky sekretariátu ve spolupráci s funkcionáři místních organizací zajištěna i konkrétní místa konání.

V rámci přípravy podkladů pro vyúčtování byly vyhodnocovány obdržené statistiky sumarizace povolenek.
  A) V první řadě to byl počet kontrol provedených rybářskou stráží na jednotlivých revírech MO, které jsou podkladem pro poskytnutí příspěvku SÚS (tzv. bezplatné povolenky) pro aktivní členy RS MO a jdou nad rámec kalkulovaných režijních nákladů.
  B) V druhé řadě byly sumarizovány úlovky na jednotlivých revírech, na které byla podle dosažených úlovků schválena redistribuce (navýšení zarybnění exponovaných revírů dle dosažených úlovků), která se promítá doplnění zarybňovacích plánů a je v rámci HV evidována.
  C) Jsou evidovány počty nezpracovaných územních povolenek místní organizací, předané k centrálnímu zpracování. Jejich centrální zpracování je v souladu se statutem územního rybolovu zpoplatněno (v roce 2017 částkou 5,- Kč za 1 ks). Tato částka také vstupuje při HV do celkového vyúčtování se sdruženými místními organizacemi. Celkem nebylo elektroniky zpracováno 3 089 ks územní povolenek a úhrada od MO činila 15 445,- Kč. Proti minulému HV se počet nezpracovaných úlovkových lístků zvýšil o 848 ks.
  D) V neposlední řadě jsou v průběhu roku evidovány hospodářské ukazatele (výlovek z hektaru, výlovek na povolenku, návratnost jednotlivých druhů vysazovaných ryb), které jsou při HV s hospodáři MO vyhodnoceny.

2. V průběhu roku je sekretariátem SÚS prováděna aktualizace všech dokumentů, formulářů, průvodních dopisů a evidenčních a hospodářských tabulek, které jsou podkladem pro celkové vyúčtování.

3. V druhé polovině října 2017 dle schváleného harmonogramu zahájili pracovníci sekretariátu 17.10.2017 výjezdy do spádových obcí a měst, kde se odehrávala vlastní jednání se zástupci místních organizací. Termíny jednotlivých jednání byly naplánovány tak, aby byl i v průběhu celého hospodářského vyrovnání zachován plynulý chod sekretariátu. Výjezdy se uskutečnily ve většině případů ve dnech úterý, středa, čtvrtek. Vždy v pondělí a v pátek se pracovníci věnovali vyřizování běžné agendy, která se nahromadila během jejich nepřítomnosti. V kanceláři sekretariátu po celé období HV byla přítomna pí. Táborská, která kromě vyřizování administrativy, pošty, drobných prodejů, zodpovídání dotazů, připravovala na následující den dle došlých objednávek od místních organizací přesné počty jednotlivých druhů povolenek, členských známek a objednaného materiálu to vše vedle přípravy kapesních kalendářů pro každou MO, dle počtu členů s rezervou pro nové členy.
Před každým výjezdem bylo vždy nutno doložit do dodávkového vozidla popisy a materiál, který byl během výjezdu prodán, či předán MO (hovoříme o stovkách, někdy až tisících kg). V letošním roce pro první 3 okresy nebyly k dispozici celosvazové popisy revírů. Tiskárna dodala první část CS popisů až koncem měsíce října. Do okresů Mělník, Praha východ, Příbram a do MO Nymburk, byly rozváženy CS popisy dodatečně až po ukončení HV. Celkově byly s nakládkou popisů a tiskovin balených v igelitu problémy, neboť u garáže nestojí vozidlo na rovině a náklad se stále sesouvá. Pokud bude auto stát u vrat na rovině, prodlouží se časově vlastní nakládka o nutnost chození na delší vzdálenost a zejména v dešti hrozí promočení tiskovin.

4. Jako již tradičně pracovníci při HV 2017 nejprve převzali od MO neprodané územní povolenky za rok 2016 spolu se storny, duplikáty a seznamy vydaných zlevněných povolenek. Dále předali zástupcům MO objednané územní MP +P povolenky v nominální hodnotě cca 20 milionů korun a CS a celorepublikové MP a P povolenky v účetní ceně 25 milionů korun. Dále členské známky v hodnotě cca 15 milionů korun. (Nominální hodnota je částka, za kterou ručí pracovníci SÚS a funkcionáři MO, pokud dojde ke ztrátě či neoprávněnému výdeji, nesou za případný schodek hmotnou zodpovědnost). Kromě cenin předávali územní a celosvazové popisy revírů, úlovkové lístky, administrativní tiskopisy, náborové letáky pro mládež, objednaný materiál. Jako každoročně byly od místních organizací vybírány evidenční tabulky hospodaření jak na chovných vodách, tak na rybářských revírech. Po kontrole uvedených údajů a jejich případném doplnění, budou materiály během zimy roztříděny, připraven předávací protokol s konkrétním uvedením všech předávaných listin a po obdržení sumarizace úlovků, zajistí sekretariát jejich centrální předání orgánu státní správy rybářství tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje, část Ministerstvu zemědělství a část hospodářských hlášení sekretariát zasílá na KÚ Vysočina.
V současné době již sekretariát pracuje na přípravě podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o udělení výjimek z lovu elektrickým agregátem pro ty místní organizace, které při HV předaly vyplněnou Plnou moc na základě, které je sekretariát pověřen zastupovat MO při podání žádosti. V letošním roce o udělení výjimky žádá 53 MO včetně ČRS SÚS.
89 MO předalo požadavky na zajištění násad. Některé MO požadují zajištění kompletní druhové spektrum násad na splnění zarybňovacího plánu, některé MO požadují zajištění pouze nedostatkových druhů ryb. Z vedlejších druhů ryb stojí za zmínku požadavek na zajištění násady cejna velkého, kterého MO požadují cca 14 350 kg, násadového a tržního amura v množství cca 5 000 kg, násadové a tržní štiky cca 4 000 kg, bílé ryby cca 6 000 kg a v neposlední řadě po nezanedbatelné množství pstruha duhového a pstruha potočního v tržní velikosti. Stále větší je zájem i o násadu a tržního lína, kterého bude v příštím roce ČRS SÚS shánět cca 6 000 kg. Tímto ovšem požadavky na sekretariát nekončí. Bude nutno zajistit mnoho desítek tisíc ročka candáta a dalších např. reofilních druhů ryb. (Drtivá většina těchto násad je určena pro zarybnění revírů a tím de fakto pro vás – návštěvníky rybářských revírů).
Kromě výše uvedených násad si 37 místních organizací objednalo 16,55 tuny granulovaného krmení, což pro představu tvoří 4 vrchovatě naložené vozy IVECO.
Z nehmotných objednávek nutno zmínit požadavky na zajištění kurzu pro nové členy rybářské stráže. Po kontrole plnění zarybňovacích plánů je provedeno vlastní finanční vyrovnání. Účetní kontroluje došlé platby za známky, povolenky, dodávky ryb, akce mládeže a další finanční styk mezi ÚS a MO. U mnoha organizací je nutno provést zápočty plateb či jejich přesuny do jiných účetních kapitol. V okamžiku, kdy si účetní odsouhlasí platby, je sepsán závěrečný protokol, který konstatuje splnění povinností a do detailu rozvádí jaké částky obdrží MO za jednotlivé účetní okruhy a kdo odpovídá v jakých termínech za realizaci dosud nesplněných úkolů.

5. V rámci HV byla tak jako každoročně provedena inventura hmotného majetku – fyzické kontroly majetku probíhaly při návštěvách jednotlivých místních organizací, buď separátně, nebo v rámci hospodářského vyrovnání.

6. Metodická pomoc při HV v oblasti vyplňování hospodářských a ekonomických dokumentů (daňová přiznání, zasílání závěrky městskému soudu apod.). Zodpovídání dotazů ze strany funkcionářů MO zejména z oblasti legislativy, provozních záležitostí apod.

7. Komunikace s úředníky státní správy rybářství, kteří se na okresech Beroun, Rakovník, Kutná Hora, Příbram, Nymburk dostavili k HV a požadovali informace ve vztahu k jejich činnosti (Rybářské lístky, školení RS, aj.).

8. V rámci zrychlení a zkvalitnění sepisování závěrečného protokolu v letošním roce ekonom zpracoval protokol v elektronické podobě a s pomocí druhé tiskárny na místě tiskl originál, který přímo na místě předával MO.

9. Dotazníková akce – při jednání se zástupci MO byla zjišťována očekávaná účast na konferenci a preference dne konání volební konference ČRS SÚS v příštím roce. Většina MO se vyslovila pro sobotu.

Plánovaná účast 89 ANO tj. 85% 67 x sobota tj. 64 %
Na konferenci SÚS 22.9.2018 8 NE tj. 7,5 % 9 x čtvrtek tj. 8,5 %
respondenti :  zástupci MO ČRS na HV 8 ?  tj. 7,5 % 21 x oba tj. 20 %
    8 x N/A tj. 7,5%

 

Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz děkuje všem místním organizacím a zejména funkcionářům těchto organizací za pomoc s realizací hospodářského vyrovnání. Tento podrobný popis byl zpracován s cílem naznačit členům organizací, kolik práce a zodpovědnosti leží na bedrech hospodářů, účetních, statutárních zástupců a všech dalších členů výborů, kteří se na pozadí starají o klidný a nerušený chod místních organizací.

Zpracovali: V. Seidl, P. Horáček, J. Fryšová, M. Růzhová, E. Táborská, L. Chamlar