Ze zasedání výboru SÚS

Návrhem změny Stanov ČRS, vyhodnocením usnesením členských schůzí MO, či pískovnou, anebo možností získání třech nových vodních ploch o rozloze 70 ha, se na svém zasedání zaobíral výbor SÚS.

Místopředseda ÚS Jiří Novák zpracoval materiál na základě došlých usnesení členských schůzí MO, v kterém konstatoval velmi špatnou kvalitu dokumentů a nedodržování Stanov a jednacího řádu. Zároveň připravil vzorový zápis usnesení a navrhl k této problematice seminář statuárních zástupců vždy v následujícím roce po volební konferenci. Výbor s jeho návrhy souhlasil a tento materiál s konkrétními nedostatky včetně vzorového usnesení bude rozeslaný na jednotlivé MO.

Technik SÚS Ing. Jedlička připraví návrh pachtovní smlouvy na pozemky přilehlých k pískovně v Pískové Lhotě pro místní obecní zastupitelstvo, které by ji mělo projednat v prosinci.

Rovněž Ing. Jedlička připravuje společně s ekonomkou ÚS podklady k řádnému vyúčtování dotace Středočeského kraje na akci „Ve vodě nežijí jen vodníci.“ Podzimního kola se zúčastnilo necelých 1 000 dětí.

Předseda SÚS Dušan Hýbner se sešel s majitelem třech vodních ploch o rozloze 70 ha, osobně si je prohlédl a seznámil výbor s možností jejich propachtování. Výbor vyslovil souhlas s postupem jednání, pokud dojde k dohodě, měl by SÚS na nich začít hospodařit od 1. 1. 2021.

SZIF schválil a proplatil dotaci ve výši 883 204,- korun na nákup techniky a vybavení, za kterou SÚS pořídil vozidlo Toyota, traktůrek, přepravní bedny a další vybavení.

Z osobních důvodů abdikoval na funkci vedoucího rybolovné techniky SÚS pan Radek Spáčil. Výbor vzal jeho abdikaci na vědomí a děkuje mu za skvělou práci, kterou pro náš územní svaz v RT po celou dobu odváděl. Na jeho místo výbor SÚS jmenoval pana Jaromíra Kliku z MO Hořovice.

Výbor rovněž vzal na vědomí abdikaci Mgr. Václava Pertla na funkci předsedy dozorčí komise k 30. 11. 2019 a na členství v dozorčí komisi k 31. 12. 2019.

Vedoucí odboru LRU Radek Zahrádka seznámil výbor s materiály činnosti odboru za rok 2019, s metodikou proplácení nákladů na reprezentaci SÚS, s rozpočtem na příští rok, stejně tak jako s plánem práce a s cíli LRU SÚS. Výbor všechny materiály schválil a postupně budou zveřejněny na webu SÚS.

Předseda SÚS Dušan Hýbner je pozvaný na prosincové zasedání Rady Středočeského kraje, při této příležitosti výbor schválil udělení odznaku za významnou pomoc hejtmance Ing. Jaroslavě Jermanové Pokorné a náměstkovi hejtmanky Ing. Miloši Peterovi.

Výbor se zabýval zcela novým zněním Stanov ČRS, který několik měsíců připravoval místopředseda Jiří Novák. Nyní dojde k jeho připomínkování ze strany výboru tak, aby návrh Stanov byl schváleny na prosincovém zasedání výboru SÚS a do konce roku předložen Radě ČRS. Poté ho SÚS také zveřejní na svém webu, aby všichni členové měli jasnou představu o tom, jaké změny jsou v nových Stanovách navrhovány a proč.

Sekretariát nechal vyhotovit výpis všeho nemovitého majetku SÚS, aby bylo jasné, co skutečně náš ÚS vlastní a budou podkladem pro inventuru.

Výbor také schválil výkazy o činnosti a podklady k sumarizaci.

(šam)