Archiv štítku: OP Rybářství

Pravidla pro 1. kolo příjmu žádostí o dotace z nového OP Rybářství 2014 – 2020, byla schválena a podepsána panem ministrem. Jedná se o opatření 2.1, 2.2, 2.4 a 5.3 a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Pravidla pro každé opatření sestávají z části A – Obecná část a z části B – Specifická část pro dané opatření/záměr. Pro všechna opatření jsou závazná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2014 – 2020. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v záložce „Dotace / Operační program Rybářství 2014 – 2020“ u příslušné priority Unie 2, Unie 5 a opatření http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/  . Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/opr2014-priority

Pro místní organizace našeho ÚS jsou pak umístěna v intranetu.

 

Příjem žádostí bude spuštěn v termínu 21. října (od 9 hod) – 3. listopadu 2015 (do 13 hod). Od 6. října si žadatelé mohou v Portálu farmáře vygenerovat formulář „žádost o dotaci“.

Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím Portálu farmáře. Pro komunikaci se SZIF a podání (zaslání) Žádosti o dotaci si žadatel musí zřídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).

S přístupovými hesly na portál pomůže sekretariát SÚS, který má hesla založena pro MO, které čerpaly dotaci na úhoře.

V Operačním programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé podávat Žádosti o podporu na projekty v opatření:

2.1. Inovace

Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu. Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt. Opatření je zaměřeno na podporu inovativních metod a technologií – produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

2.2., záměr a) Investice do akvakultury

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok, nebo s produkcí raných vývojových stádií ryb v realizované fakturační ceně vyšší než 25 000 Kč za rok. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům. Opatření je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Podpora je určena pro podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Opatření je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů. Opatření podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

5.3. Investice do zpracování produktů

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Opatření je zaměřeno na podporu investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků zpracovávajících ryby a výstavbu zpracoven ryb.

Základní nastavení postupu administrace a poskytování dotací se příliš neliší od programového období 2007 – 2013, avšak v souladu s právními předpisy EU a jednotným metodickým prostředním v gesci Ministerstva pro místní rozvoj došlo k některým změnám.

V rámci hodnocení projektů je cílem vybrat k financování kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu. K tomu je třeba zajistit, aby projekty splňovaly aspekty kvality projektů, kterými jsou: účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost, proveditelnost projektu a soulad s horizontálními tématy. Stanovená hodnotící kritéria kladou na jednotlivé aspekty důraz a jsou použity pro jejich zajištění různé způsoby hodnocení.

Mezi změny oproti minulému programovacímu období patří kontrola zadávacích / výběrových řízení již před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K dalším změnám patří snížení výše podpory z 60 % na 50 % způsobilých výdajů, zřízení Přezkumné komise, sledování příjmů vytvořených projektem a jejich odečítání od podpory.