Archiv štítku: dotace

Ministerstvo podpoří nové chovatele ryb, těm stávajícím umožní další rozvoj. V Operačním programu Rybářství je pro ně připraveno 115 milionů korun.

Ministerstvo zemědělství zahájilo třetí a čtvrtou výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. Rybáři mohou žádat o dotace například na rozjezd svého podnikání a na rozšíření své činnosti.

„Podpory pro nové chovatele budeme přidělovat například na výstavbu nebo rekonstrukci rybích líhní, nádrží pro ryby nebo na zařízení na balení ryb. Žadatelé mohou získat také příspěvek na odbahnění a výstavbu menších rybníků. Část peněz dostanou i na rozvoj doplňkových aktivit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Přibližně 40 milionů korun z dotací pomůže začínajícím chovatelům postavit nebo zrekonstruovat výrobní zařízení sloužící například ke krmení ryb nebo nádrže a bazény pro ryby. Peníze jsou připraveny i na vybudování nebo modernizaci rybníků o velikosti do dvou hektarů. Rybáři si za ně mohou také postavit hráze a loviště.

Další opatření je určeno pro menší a střední podniky, které vyprodukují víc než 3 tuny ryb za rok. Zhruba 30 milionů korun jim pomůže postavit a zmodernizovat rybí restaurace, ubytování a provozovny pro lov ryb, nebo nakoupit vybavení a zařízení. Rybáři také můžou v rámci tohoto opatření uspořádat odborné semináře a konference.

Žádosti na dotace z těchto dvou opatření najdou zájemci na Portálu farmáře. Příjem skončí 17. května 2016.

Propagační kampaně Ministerstva zemědělství budou v příštích sedmi letech upozorňovat na výhody zdravého stravování a prezentovat sladkovodní akvakulturu na veletrzích a výstavách. Tato výzva bude uzavřena koncem roku 2023.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/.

Upozorňujeme všechny místní organizace, které pracují s dětmi a mládeží a hodlají využít pro svoji činnost (tábory, akce) dotaci MŠMT, že potřebné formuláře jsou již k dispozici na www.rybsvaz.cz .

Termín odevzdání je 10. 5. 2016.

Formuláře máte rovněž v naší sekci Mládež – dotace – MŠMT

 

Do sekce Intranet jsme vložili pro zájemce nabídku zúčastnit se semináře pro žadatele o podporu z OP Rybářství 2014 – 2020, který se koná 25. 4. 2016 na MZe.

Znovu upozorňujeme a připomínáme MO, že do sekce Intranet jsme vložili materiály týkající se dotace K2016 – podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů. Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.

Termín příjmu žádostí o  dotační titul s výzvou k podávání žádostí již běží. Ukončení příjmu žádostí je  do 29. 4. 2016, kdy musí být předána vyplněná žádost s přílohami na regionální odbor SZIF.

Vyplnění žádosti není nijak složité a je velká škoda, pokud nabízenou dotaci nevyužijete.

Upozorňujeme zástupce MO a připomínáme možnost získání dotace z Českého olympijského výboru na práci s mládeží. Podání žádostí končí ve čtvrtek 31. 3. 2016. (původní termín byl 15.3.)

Doporučujeme všem, kteří pracují s dětmi a mládeží, aby nabídku ČOV využili, neboť se jedná o podporu vašeho kroužku a za minimální administrativu lze získat 1 000 korun na dítě.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Janu Zemánkovou, vedoucí odd. sportu a mládeže Rady ČRS (tel. 607 532 744).

Do sekce Intranet jsme vložili materiály týkající se dotace K2016 – podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů. Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.

Termín příjmu žádostí o  dotační titul s výzvou k podávání žádostí již běží. Ukončení příjmu žádostí je  do 29. 4. 2016, kdy musí být předána vyplněná žádost s přílohami na regionální odbor SZIF.

Viz. sdělení MZe.

Musím s politováním konstatovat, že až následně po nabytí účinnosti Zásad pro dotační program K2015, došlo ke zrušení vyhlášky č. 52/2008 Sb. Nová vyhláška č. 367/2015 Sb., která vyšla ve Sbírce 23.12.2015 a nabyla účinnosti 1.1.2016. Z této skutečnosti vyplývá, že musíme respektovat novou právní úpravu a finanční vypořádání provést již ve formulářích uvedených v příloze č. 3 této nové vyhlášky v termínu do 15.2.2016.

V době našich prvních konzultací ohledně finančního vypořádání v systému ASPI, ve kterém MZe sleduje platné právní předpisy, nová vyhláška ještě nebyla zařazena. Přijměte prosím v této věci omluvu.

S pozdravem

Ing. Vladimír Gall Oddělení rybářství a včelařství
Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Nové přílohy (zároveň jsme vložili i do sekce Intranet pod čísly 199, 200 a 201):

Vyúčtování dotace k2015

Kopie VZOR – Příloha č. 3v_vyhl367vyplněný SÚS_

K2015 – Příloha č. 3v_vyhl367

Pro všechny místní organizace: zveřejňujeme možnost získat dotaci na mládež Českým olympijským výborem. Veškeré potřebné informace získáte v přílohách, které zároveň umísťujeme i do složky Intranet.

Využijte této příležitosti a jděte do toho…

Informace pro MO ČRS

Statut čerpání příspěvků z ČOV 2016 

Žádost o příspěvek 2016 k vyplnění

Vyúčt. formul. č. 1_str. 1 a 2_ČOV 2016

Vyúčt. formul.č. 2_str. 1 a 2_ČOV 2016

Vyúčt. formul.č. 3_Příspěvek na stravování 2016

Vyúčt. formul.č. 4_Příspěvek na dopravu 2016

Vyúčt. formul.č. 5_Protokol o předání materiálu 2016

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo prezentace z odborného semináře k 1. a 2. výzvě pro příjem žádostí o podporu pro zájemce o podporu z Operačního programu Rybářství 2014–2020. Prezentace naleznete pod následujícím odkazem a naleznete v nich základní informace pro podání nových žádostí o dotaci.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/ministerstvo-zemedelstvi-uspesne.html

Podle informací získaných od Řídícího orgánu OP Rybářství a SZIF Praha v minulém týdnu si žadatelé mohou v Portálu farmáře vygenerovat formulář „žádost o dotaci“ od 13. října.