Proběhla společná kontrola rybářských stráží a policie

Dne 8. 7. 2018 od 13.00 do 24.00 hodin proběhla kontrola rybářských revírů v SÚS za účasti členů rybářské stráže s celokrajskou působností, Poříční policie ČR, členů RS MO Nymburk a RS MO Čelákovice.

Cílem této společné kontroly bylo zaměření se na dodržování rybářských předpisů a také navázání spolupráce členů RS různých uživatelů revírů. Členové RS s krajskou působností se ujali této akce a společně se zmíněnými členy RS z MO zkontrolovali osm polabských revírů, včetně některých podrevírů i RMV.

Bylo zkontrolováno cca 60 lovících. Kontrolováni byli rybáři na březích i v loďkách. Bylo uděleno 5x napomenutí a cca 10x domluva za přestupky typu nedopsané údaje o úlovcích či lov na nepovolenou montáž, byla také zadržena jedna povolenka za lov na pstruhovou povolenku na MP revíru.

Rovněž policie udělila napomenutí za neoznačené loďky, které musí být na plavidlech uvedeno, a také za vplutí do úseku nadjezí tam, kde platí označený zákaz. Dále udělila jednu blokovou pokutu za vplutí do velmi blízkého podjezí (cca 15 m od jezového tělesa), kde lovící provozoval výkon rybářského práva.

RS také hodnotila chování lovících, které bylo ve všech případech příkladné a také úklid a čistotu na lovných místech i přilehlého okolí. Dá se vcelku říci, že i toto kritérium bylo lovícími dodržováno bez výrazných nedostatků.

RS také vyslechla zajímavé postřehy či náměty od rybářů a také vydala určitá doporučení o užívání některých způsobů lovu, které se v současnosti jeví jako nehumánní, což je např. „srkačka“. Těmto lovícím byly vysvětleny dopady tohoto lovu pro ulovenou, popř. ztracenou rybu.

Celá tato akce se, až na zmíněné nedostatky, vydařila a projevily se i tím výsledky činnosti a práce členů RS SÚS. Na revírech SÚS začíná být větší klid a ubývá i přestupků.

Za pozitivní považujeme možnost větší spolupráce mezi rybářskými strážemi jednotlivých uživatelů revírů. Členové RS zúčastněných organizací měli možnost probrat si problémy a zkušenosti, se kterými se běžně setkávají, což je pro ně určitě velmi přínosné. A také si již domluvili užší spolupráci mezi sebou. Toto je, dle našeho názoru cesta, jak si udělat na všech revírech pořádek.

Děkujeme všem zúčastněným, poříční policii za poskytnutí člunu i terénního vozidla a jejich ochotu při této kontrole. Děkujeme i vám, rybářům, že respektujete pravidla lovu.

 Za RS s celokrajskou působností Pavel Jindřich a Miroslav Potměšil