Plnění usnesení Konference SÚS

V plném znění přinášíme stav plnění usnesení Konference ČRS, z. s., Středočeského územního svazu, které bylo přijato 22. 9. 2018.

Plnění usnesení konference ČRS, z. s., SÚS
konané 22. 9. 2018 v Průhonicích

 

Výbor územního svazu:

Úkol 1. Zabývat se na nejbližších jednáních výboru připomínkami a náměty, přednesenými na dnešní konferenci.

Připomínkami a náměty se VSÚS zabýval na svých zasedání v listopadu a v prosinci, materiály k jarním úhynům ryb, cyklostezkám, fondu na nákup vodních ploch byly zpracovány a odeslány přispěvatelům, zároveň některé z nich – např. úhyn ryb byly uloženy v Intranetu. (splněno)

Úkol 2. Spolupracovat s ostatními územními svazy a Radou ČRS.

SÚS vítá každou spolupráci s dalšími ÚS, která má smysl a posune ČRS kupředu.

Výbor vyšle zástupce SÚS do všech komisí a orgánů Rady ČRS, které mohou hovořit do přípravy legislativy a pravidel sportovního rybolovu, zachování vody v přírodě atd. Naším cílem je rozvoj rybářského svazu, rybářství jako takového v souladu se zájmy Středočeského územního svazu a středočeských rybářů.

Sekretariát bude neprodleně předávat MO všechny změny a úpravy dotýkající se činnosti organizací, prioritně v elektronické podobě.

(předseda, členové výboru, jednatel, právník – trvale)

Plnění: Tento bod je průběžně v rámci možností plněn.

Úkol 3. Zaslat usnesení z dnešní konference do 30. 10. 2018 všem místním organizacím. (splněno)

Úkol 4. Do 30. 4. 2019 rozpracovat usnesení konference ÚS a sněmu ČRS. (splněno)

Úkol 5. Zapojit se do čerpání dotací a grantů a pomáhat organizačním SÚS ČRS s metodickou pomocí pro jejich čerpání.

        A. SÚS bude nadále hledat možnosti získání dotací a grantů. Zároveň již v lednu nabídl svým MO metodickou pomoc pro získání dotace z dotačního programu OPR, priorita osa 2,2 – produktivní investice do akvakultury na pořízení vybavení souvisejícího s výkonem činnosti rybníkářství. Veškeré tyto informace byly umístěny na webu a Intranetu. Tato pomoc ze strany SÚS půjde individuálně všem MO, které o ni projevily zájem.

Plnění: Plněno průběžně. Sekretariát SÚS již několik let pravidelně za místní organizace, jejichž revíry byly Ministerstvem zemědělství určeny k podpoře vysazování úhoře říčního z OPR, provádí administraci této dotace a v letošním roce SÚS vysadil monté v hodnotě 1.948 975 Kč.

Na revíry v přímé správě sekretariátu SÚS pracovníci sekretariátu pro SÚS získali z DT17 (krytí škod kormoránem) částku 150 891 Kč. Na škody způsobené vydrou na chovných rybnících SÚS pracovníci sekretariátu zúřadovali žádosti a získali dotaci ve výši 62 285,-Kč. MO SÚS na dotaci DT17 obdržely cca 947 774,-Kč, ale toto číslo nemusí být konečné, neboť SÚS nemá zpětnou vazbu, které všechny MO podaly žádost o dotaci. Dle vyplněných údajů ve výkazu o činnosti MO za rok 2018 částku vyplnilo pouze 24 MO. Otázkou je, zda ostatní MO o dotaci nežádají nebo jen „zapomínají“ uvádět tyto údaje právě do výkazu o činnosti.  

Jsou i MO, které si samy dokáží zažádat a vyřídit dotaci na náhradu škod způsobené vydrou říční.

Řada MO čerpala za uplynulé roky ve spolupráci s SÚS i značné finanční prostředky z fondu hejtmanky Středočeského kraje.

V letošním roce se podařilo dokončit projekt SÚS zahájený v roce 2017 – nákup techniky a vybavení – SÚS obdrží 883 234 Kč.

Kontrola ze SZIFu proběhla bez problémů. V současné době již pracovníci připravují podání žádosti o dotaci na úhoře na příští rok.

        B. Dalšími možnostmi pro získání finančních prostředků na činnost MO jsou z obecních a městských dotačních programů, zde je třeba, aby MO dostatečně komunikovaly s vedením svých měst a obcí a svou činnost v místě působení propagovaly.

Plnění: Plněno průběžně. Většina progresívnějších MO již navázala s místní samosprávou úzké kontakty a daří se jim získávat příspěvky na činnost a zejména na podporu práce s mládeží a handicapovanými rybáři.

        C. Pro SÚS budou i nadále hlavními partnery Středočeský kraj a MZe, od obou získáváme prostředky na naše „vodníky“, záštity na oba „Poháry předsedy SÚS“ a výrobu propagačních a výukových předmětů a rovněž na mimoprodukční funkce rybářských revírů.

Plnění: Plněno průběžně. Podařilo se získat podporu a finanční krytí projektu SÚS na vysazení reofilních druhů ryb ve spolupráci se Středočeským krajem, který poskytl 150 000 Kč na nákup parmy a odkrmeného úhoře, které byly vysazeny do středočeských revírů (Posázaví a Pojizeří).

Dále od KÚ na podporu náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ získal SÚS finanční prostředky ve výši 250 000 Kč. V současné době je rozpracováno podání žádosti na KÚ o dotaci na vybavení pro členy rybářské stráže ve výši cca 200 000 Kč.

Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová podpořila dětské závody „Pohár předsedy SÚS“.

Společně se Středočeským krajem každoročně spolupracujeme na akci „Středočeský šupináč.“

Velmi dobrá spolupráce s MZe přinesla SÚS dotaci ve výši 160 000 na akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, dále ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman CSc. převzal záštitu nad Pohárem předsedy SÚS dospělých, na kterou MZe přispělo z fondu ministra částkou 40 000 Kč.

 

Sponzoring – dlouhodobě se nám daří získávat sponzorské dary na činnost sekce položené, která je po celou dobu svého fungování samofinancovatelná a nezávislá na financích SÚS.

Další kapitolou je prodej reklamy v popisech revírů rybářským firmám, tato činnost nám každoročně snižuje náklady na jejich výtisk o cca 150 000 Kč.

Výborně spolupracujeme i s firmou Infinity Baits, který každoročně v řádu několika desetitisíců podporuje činnost naší mládeže a její vrcholné akce, stejně tomu tak je u RCCC a firmy Maso Třebovle.

        D. Členové výboru se zaměřením na dotace a investice: paní Alena Valtrová a Ing. David Grunt vypracovali a nabídli MO možnost čerpání dotací z OPR na pomůcky a vybavení pro výrobní MO, které jim pomohou administrovat.

Plnění: Zájem projevilo několik výrobních MO, ale ne ve všech případech se podařilo žádost o dotaci úspěšně z administrovat vzhledem absenci elektronických podpisů a nedodržení závazných termínů ze strany některých MO. Podmínkou pro podání žádosti je i doložení příjmu z prodeje násad a u některých MO byla právě absence dokladu o prodeji ryb kamenem úrazu.

SÚS na příští rok připravuje pro MO, které budou mít zájem se zapojit do čerpání dotace z OPR, pomoc ve formě úhrady násad z vlastní výroby na základě místní organizací vystavené faktury. Nutno podotknout, že administrace je velmi náročná a bude nutno apelovat na MO, aby výše požadované dotace byla alespoň cca 50 000 Kč, neboť menší projekty do 20 000 Kč jsou stejně náročné na zpracování a náklady na administraci jsou mnohdy ve stejné výši jako obdržená dotace.

(Ing. David Grunt, Alena Valtrová, VÚS, předseda, jednatel, sekretariát – plní se, trvale)

Úkol 6. Propagovat činnost územního svazu.

Propagace našeho ÚS je jedna z nejprogresivněji se rozvíjející činností. Členové SÚS jsou informováni prostřednictvím webu, facebooku, rovněž místní organizace jsou aktivnějších na svých webech a řada z nich má i facebookové profily.

Potěšitelné je, že spousta funkcionářů chápe, že propagovat se jen na svých stránkách nestačí a jsou aktivní směrem k médiím, rybářským webům, obecním zpravodajům atd. Tento trend je nutné udržet, SÚS bude v tomto směru svým MO nápomocen. Výtečná je naše propagace práce s mládeží. Zřízení a rozšíření spolupráce se stávajícím PR pracovníkem panem Šámalem.

Plnění: Plněno průběžně. I nadále jsme v propagaci nejaktivnějším územním svazem, obsáhle, téměř každodenně informujeme rybáře o dění v SÚS na webu územního svazu a facebooku s rozsáhlou fotodokumentací. Kde to lze zajistit i technicky, přinášíme videa.

Nadále platí výborná spolupráce s některými místními organizacemi, které široce informují především o dětech a mládeží.

Rovněž sportovci a zástupci jednotlivých sekcí LRU se snaží „dát vědět“ o svých úspěších i nezdarech. Výrazně přispíváme na rybářské weby a do časopisu Rybářství, a to nejen SÚS, ale i samotné MO a zároveň tím plníme i web Rady ČRS v aktualitách z územních svazů.

Rovněž pravidelně zveřejňujeme pro naše rybáře vyhlášené zákazy rybolovu na revírech, stejně tak neuhýbáme z nastavené cesty zveřejňování nasazování ryb do revírů.

Také se snažíme neustále rozšiřovat a vylepšovat nabídku propagačních předmětů SÚS.

Spousta místních organizací je velmi aktivních na svých webech, a především na svých facebookových profilech.

(předseda, MO, VÚS, PR, marketing pracovník, sekretariát, odbory – trvale)

Úkol 7. Sjednocovat pravidla rybolovu v rámci územního svazu i celého ČRS.

V rámci ČRS budeme nadále navrhovat a apelovat na všechny ÚS, aby došlo ke sjednocení pravidel rybolovu, ať už jde o omezení úlovků, ochrany dravých a reofilních ryb, všechny tyto změny pak ale musí být plošné v rámci celého svazu.

(VÚS, hospodářský odbor SÚS, MO – trvale)

Plnění: V rámci popisů revírů SÚS byly odstraněny duplicity uváděné u jednotlivých popisů revírů, zapracovány schválené jednotné BPVRP SÚS a provedeny jazykové korektury.

Místní organizace:

Úkol 1. Podporovat práci s mládeží a zapojit se do projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“.

SÚS maximálně podporuje práci s dětmi a mládeží a je kdykoli nápomocen MO v práci s dětmi. Organizuje školení vedoucích rybářských kroužků, zdravotníků, zajišťuje zvyšování kvalifikace vedoucích rybářských táborů, pořádá motivační program „Nejlepší rybářský kroužek“, „Nejlepší vedoucí“ a „Skokan roku“.

Nadále platí, že by MO měly prvořadou pozornost věnovat se náboru dětí a především akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, která se osvědčila a nese své ovoce. Pro tuto akci máme významné partnery Středočeský kraj a Ministerstvo zemědělství, z jejichž zdrojů jsou částečně hrazeny propagační předměty, které jsou MO poskytovány. Akce je finančně zabezpečena ze strany SÚS a MO by se měly v co nejširším měřítku zapojit.

(MO, předseda, odbor mládeže, PR, marketing pracovník, sekretariát – trvale)

Plnění: Plněno – viz úkol č. 5 písm. B a C výše.

Místní organizace již samy často hledají sponzory ve firmách ve svých obcích, městech, čím např. vylepšují občerstvení či dárkové předměty pro děti.

Z každé „vodnické akce“ zveřejňujeme na webu územního svazu a facebooku článek s rozsáhlou fotodokumentací. Stejně tak to dělají MO na svých webech a facebooku.

Úkol 2. Prověřit majetkové vztahy u užívaných vodních ploch. Pokračovat v získávání revírů a vodních ploch, ideálně v součinnosti s SÚS.

MO si musí hlídat nájemní smlouvy na své revíry tak, aby o ně nepřicházely. Je nutné jednat se všemi vlastníky o uzavření dlouhodobých nájemních smluv, či o odkoupení revírů, což je významná investice do základního fungování každé MO.

Rovněž nadále platí vytipovávání vhodných vodních ploch pro naši činnost, které jsou nabízeny k prodeji nebo je reálné je získat. SÚS může být v tomto směru MO v mnohém nápomocen, jak po právnické stránce, tak i finanční pomocí či samotnou realizací koupě takového revíru nebo vodní plochy.

(MO, členové SÚS, VÚS, právník, sekretariát – trvale)

Plnění: Plněno průběžně SÚS – nákup pozemků Veletov, Proboštská jezera, Jesenice, Svárov, a hlavně Pískovna u Pískové Lhoty.

Poděkování zaslouží i MO, které SÚS informují o nabídkách nákupu vodních ploch a zatopených pozemků v jejich regionu. Naopak některé MO bohužel komunikují nedostatečně s majiteli zatopených a pobřežních pozemků a SÚS většinou o situaci informují až v době, kdy už eskaluje vzájemný konflikt, který se pak složitě řeší.

Fond na nákup vodních ploch při SÚS

SÚS v souladu s usnesením konference 09/2018 odvádí do fondu každoročně částku 50 Kč za každého dospělého člena, ročně se tak jedná o částku pohybující se kolem 1,7 miliónů korun.

Do fondu přispělo i několik fyzických osob a na základě dobrovolného příspěvku i 25 MO. Dobrovolné příspěvky se ukazují jako zcela nedostatečné, z dosavadní praxe vyplývá, že drtivá většina MO fond ignoruje. Efektivnější by bylo schválení každoroční mimořádné členské známky pro všechny dospělé členy v SÚS. Známku a její výši by schvalovala členská schůze MO. Aby tento krok byl možný zrealizovat je nutná změna stanov ČRS. Návrh na tuto změnu bude SÚS iniciovat.

Úkol 3. Pokračovat v prohlubování elektronického zpracování dat.

Většina místních organizací již zpracovává sumarizaci povolenek elektronicky, vede elektronicky evidenci členské základny, výdej povolenek a členských známek a evidenci brigád v různých programech. Rezervy v rámci SÚS jsou zejména ve sjednocení využívaných programů. 

Příprava přechodu na výhradně elektronickou komunikaci.

 (MO, členové SÚS, VÚS, sekretariát – trvale)

Plnění: Plněno s rezervami s ohledem na technické a finanční možnosti jednotlivých MO.

Elektronická komunikace sekretariátu s MO zahájena od 01. 06. 2019. Sekretariát zřídil ke komunikaci se státní správou i datovou schránku. Pokud jde o sjednocení elektronické evidence vítá SÚS postup Republikové rady ČRS, která se zavázala do konce volebního období zrealizovat zavedení jednotného informačního systému v rámci ČRS. VÚS bude aktivně komunikovat s místními organizacemi o zavedení jednotného informačního systému a bude jim metodicky nápomocen. Nedojde-li ke shodě v rámci ČRS, bude SÚS postupovat samostatně.

Úkol 4. Průběžně aktualizovat vlastní webové stránky a kontaktní údaje.

Měla by proběhnout modernizace, včetně grafického vzhledu webových stránek SÚS, jejich zpřehlednění, nadále platí doplňování aktuálních informací a převod webu na nového providera. Jednotnost kontaktů v rámci VÚS a sekretariátu SÚS. Aktualizace údajů i na webech MO.

(PR, marketing SÚS, sekretariát SÚS, MO – změny do 30. 6. 2019, aktualizace – trvale)

Plnění: Plněno. Bylo provedeno sjednocení kontaktů členů výboru SÚS a sekretariátu SÚS v oblasti e-mailů s koncovkou @crs-sus.cz. Rovněž byl proveden přechod webu na nového providera.

Web crs-sus.cz přináší každodenně aktuality o důležitých událostech v našem ÚS.

Výbor SÚS se již zabýval grafickým vzhledem webu a uvědomuje si nutnost změny, včetně přenastavení rubrik tak, aby byl jednodušší. S ohledem na rozsáhlost databáze článků a položek na webu, kterých je téměř 80 000 a i zřejmé finanční náročnosti takového kroku, zatím nebylo rozhodnuto o časovém horizontu změny. Každopádně dříve či později ke změně webu bude muset dojít. Podstatné je, že web v tuto chvíli bez problémů splňuje svůj základní cíl, a tím je bezprostřední informovanost našich členů.

Úkol 5. Zaměřit se na ekologičtější způsob hospodaření na revírech v období sucha.

Zásadním úkolem v této oblasti je věnovat náležitou pozornost vodoprávním jednáním, účastnit se jich a navrhovat opatření na zachování zůstatkových průtoků a iniciovat kontroly jejich dodržování.

Dále je nutno s ohledem na specifické podmínky každého revíru a s přihlédnutím k možnostem MO, situaci na trhu ryb a požadavkům jak orgánů státní správy rybářství, tak orgánů ochrany přírody, přizpůsobovat hospodaření na revírech zejména v oblasti zachování druhové biodiverzity a vytvářet vhodné podmínky pro udržení stabilních populací ryb.

(MO, VÚS, hospodářský odbor SÚS – trvale)

Plnění: Plněno s rezervami. V návaznosti na tento bod sekretariát SÚS po odsouhlasení místními organizacemi podal na KÚ, na základě udělených plných mocí, návrhy na úpravy hospodaření na P revírech, které trpěly nedostatkem vody v posledních letech. Pouze u MO Kostelec nad Labem je změna v přezkumném řízení na MZe – P revír nelze přičlenit ke stávajícímu MP revíru, bude zřejmě nutno stávající revír zrušit a požádat o vyhlášení revíru nového.

Úkol 6. Podporovat sportovní a závodní činnost v MO.

SÚS se snaží podporovat sportovce a bude v tom pokračovat i v následujícím obdobím, ať jsou to příspěvky na reprezentanty či na oblečení (trika, mikiny, čepice) SÚS.

Jsou stanovena jasná kritéria, za jakých získají sportovci, ale i pořádající MO příspěvek od ÚS.

V propagaci našich sportovců i závodů je nutné publikovat pozvánky na webu dané MO a SÚS, prezentovat výsledky, včetně fotodokumentace.

Vhodnou formou motivovat mladou generaci (ideálně již v rybářských kroužcích) k účasti na sportovních akcí a závodech v jednotlivých disciplínách lovu ryb udicí.

(LRU, MO, SÚS, PR a marketing – trvale)

Plnění: Plněno. Závody a jejich výsledky jsou zveřejňovány na webu SÚS a facebooku, stejně tak jako pozvánky na závody a zveřejňování propozic závodů. Zpravodajství je jednou z podmínek čerpání příspěvku od SÚS, a to probíhá.

Problémem je často kvalita dodaných fotografií, kdy především přichází fotografie pouze z vyhlášení, nikoli z průběhu závodu, kde by byli rybáři zachyceni v akci, tak, jak to např, dělají muškaři a částečně i ertéčkáři. Zlepšení zveřejňování průběhu závodů došlo u sekce položená. Každý závodník musí dodržovat Metodiku proplácení nákladů a Kodex sportovce SÚS.

Podpora našich reprezentantů SÚS na MS a ME spočívá ve finančním příspěvku ve výši 5.000,- Kč.

 

 

Doporučení Konference SÚS:

1. Dozorčí komisi ČRS SÚS

Úkol: Navštívit alespoň jedenkrát za volební období MO organizačně začleněné v SÚS s cílem provést kontrolu vyúčtování členských známek a sdružených povolenek a současně pomoci DK MO s metodikou kontrolní činnosti.

Dozorčí komise si v souladu se svým plánem práce na volební období naplánuje kontroly u všech MO. O kontrole bude informovat MO s minimálně 14denním předstihem. S výsledky kontroly seznámí výbor SÚS, včetně návrhů opatření a odstranění nedostatků a následně rámcově poreferuje o hlavních problémech MO na konferenci SÚS.

(Dozorčí komise SÚS, MO – trvale)

Bod, který nepřísluší statutárním zástupcům SÚS ani VÚS komentovat.

2. Místním organizacím:

1. Zkvalitnit komunikaci s členskou základnou, nacházet cestu k členům. Častější výdej povolenek, třeba i s příplatkem mimo úřední hodiny. Komunikace na webu, facebooku, otevřenost transparentnost na členských schůzích. Propagace práce a činnosti MO v rámci svého bydliště, kulturní akce.

Řada MO v SÚS začala aktivně vstupovat na sociální sítě, kde komunikuje s členskou základnou, představují nové webové stránky, kde prezentují svou činnost.

2. Více se zajímat o možnosti čerpání dotací. Hlavně na obcích a městech, kde MO působí, je nejsnazší získat dotace na činnost. Využívat nabídek ÚS i MZe na mimoprodukční funkce ryb revírů, kde se od letošního roku zvyšuje poskytnutá částka na 1 ha na, cca 800 kč/ha. (Dle dotace SÚS je v roce 2019 sazba na 1 ha = 689,-Kč).

3. Oslovit nerybářskou veřejnost (náborové závody, zábavy, publikační činnost). Viz bod 1.

V drtivé většině funguje na výborné úrovni, MO pořádají společenské akce jako pořádání plesů, otevřených dnů, rybářských závodů a celkové zapojení MO do kulturního života v obcích, což přináší aktivním MO finanční prostředky v podobě dotací od obcí a zájmu sponzorů, kteří na tuto aktivitu a činnost slyší.

4. Vytvářet podmínky pro rybolov handicapovaných rybářů. Úzká spolupráce s MO Kladruby, rozšiřovat mapu lovných míst pro handicapované rybáře po konzultaci a za pomoci MO Kladruby – pan Porhansl.

Naše mapa popisující vytipovaná a vhodná místa pro handicapované rybáře se každoročně rozrůstá o nová místa. Vítáme aktivitu každé MO toto místo na svém revíru vytvořit a jsme ji metodicky i prakticky nápomocni.

5. Průběžné zarybňování. S ohledem na vysoký predační tlak a sucho přesunout větší část zarybnění z podzimu do jarních měsíců a zarybňovat nejen v průběhu rybářské sezóny, ale průběžně celý rok, z letních odlovů. Dravé ryby se pokoušet, dle nabídky trhu a vzhledem k finančním možnostem MO nakupovat a nasazovat ve dvouletých násadách. O násadách informovat veřejnost a členskou základnu.

Dle možností trhu a nabídky násad probíhá. O násadách do revírů dnes otevřeně informuje cca 50 % MO v SÚS. Respektujeme právo každého uživatele rybářského revíru si zvolit v tomto směru svou vlastní cestu.

6. Zkvalitnit obsah a vedení členských schůzí. Ideálně s využitím metodiky připravené SÚS. Zvát členy výboru SÚS, kteří mohou odpovídat a informovat o aktuálním dění v SÚS i ČRS, dávat jim podněty a připomínky, zvát starosty z obce a zástupce mysliveckých sdružení, s kterými je žádoucí navazovat spolupráci ohledně tlumení rybožravých predátorů.

(MO, sekretariát SÚS – trvale)

VÚS připravuje pro MO aktualizované vodítko (metodiku) pro vedení členských schůzí se zaměřením na stěžejní body: zápis ze schůze, volby delegátů na konferenci, náležitosti usnesení apod.

Delegátům sněmu:

1. Podpořit kandidáta SÚS na předsedu ČRS. (proběhlo)

2. Aktivně hájit zájmy SÚS.

(VÚS, členové SÚS, komise SÚS, odbory SÚS – trvale)

To platí pro každého člena SÚS.

3. Pokud bude na program Sněmu ČRS předložen návrh na úpravu termínu placení členského příspěvku, trvat na zachování stávající úpravy. (Platba do konce dubna). (splněno)

       Dušan Hýbner                                                       Jaroslava Fryšová
        předseda SÚS                                                            jednatelka SÚS

Materiál projednal a schválil v Lahovicích dne 24. 10. 2019 výbor SÚS.