Možný postup při získávání rybářské kvalifikace

 

Jak získat rybářskou kvalifikaci? Tady je možný postup:

 • MO ČRS stanoví odbornou komisi, která splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v § 6 odst. 1 písm. e, f , nebo §  6 odst. 2.  prováděcí vyhlášky k zákonu č. 99/2004 Sb., o rybářství  ( hospodář vyškolený po 1. 1. 1998, absolvent rybářské školy nebo VŠ  se zkouškou z rybářství )
 • MO nahlásí KÚ Středočeského kraje termíny konání zkoušek (SÚS doporučuje konání v úředních dnech a nahlášení termínů s dlouhodobým předstihem – maximálně 1 rok!)
 • Uchazeč před komisí prokáže základní znalosti z oblasti rybářství, biologie a právních předpisů upravujících lov ryb
 • Základní otázky, které mohou být uchazečům předloženy, již byly rozeslány, nebo jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Rady ČRS a SÚS.
 • Úspěšným uchazečům pořadatel vystaví osvědčení o získané kvalifikaci (osvědčení se starým a již neplatným č.j. zlikvidujte)
 • Uchazeč s osvědčením na obecním úřadu obce vydávajícím rybářské lístky (ORP + úřady obcí s pověřeným obecním úřadem) požádá o vydání rybářského lístku, který mu po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku bude vydán  ( pokud je osoba právně způsobilá a nedopustila se trestného činu na úseku rybářství)
 • Děti do 15 let předkládají spolu s osvědčením znalostí souhlas zákonného zástupce
 • Pořadatel je povinen archivovat evidenci osob, které složily zkoušku, po dobu nejméně 15 měsíců od data složení zkoušky.
 • Zkoušku nelze složit korespondenčně.
 • Zkouška může mít podobu ústní, písemnou, nebo kombinovanou. Doporučený obsah – ústní poznávací test, 10 otázek s využitím grafiky (ryby, rostliny,  živočichové vázaní na vodní prostředí) + 15 textových otázek z práva, biologie, rybářství (vše se vztahem k rybolovu)
 • Pokud zvolíte písemnou zkoušku, archivuje se spolu se seznamem osob, které vykonaly zkoušku, po dobu 15 měsíců.

K získání kvalifikace je třeba dosažení 13 správných odpovědí z 25 otázek.

Termíny konání zkoušek

ČRS SÚS je oprávněn na základě přeneseného pověření k organizaci výuky a vydávání osvědčení pro zájemce o první RL. Výbor ČRS Středočeský ÚS se rozhodl pověření Mze ČR č.j. 30719/2015-MZE-16232  využít a v souladu s uděleným pověřením sděluje orgánům státní správy rybářství: Výuka a ověřování znalostí uchazečů o vydání prvního rybářského lístku bude probíhat na sekretariátu ČRS Středočeského územního svazu, K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 Lahovice. Školení se bude konat dle zájmu žadatelů v úředních hodinách sekretariátu SÚS, tj. ve čtvrtek od 9.00 hod – do 15.00 hod.

Protokol o vykonání zkoušky – první RL

Osvědčení o první RL 2015