ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech SÚS tit

publikováno: 28.03.2023

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech v ČRS, z. s., Středočeském územním svazu (dále jen ČRS, z. s., SÚS):

a) Na revírech a vodních plochách sdružených ve společném rybolovu ČRS, z. s., SÚS platí středočeská územní povolenka, celosvazová, celorepubliková a hostovská SÚS.
b) V revírech místního významu platí pouze místní povolenka vydaná uživatelskou místní organizací.
c) V revírech nesdružených ve společném rybolovu platí pouze povolenka vydaná uživatelskou samostatnou MO.
d) Na hlavním toku Labe – na revírech Labe 14 až 19 a 21 až 25 platí celorepublikové, celosvazové a středočeské územní povolenky. Na těchto uvedených revírech se společně vylepenou povolenkou č. 17 platí i povolenky č. 90 s omezenou platností.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech Středočeského územního svazu § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 sb.

(Bližší podmínky chovu, ochrany, lovu a přisvojování si ryb nebo vodních organizmů, pro které je povolenka vydána).

1. Středočeské územní, celosvazové, celorepublikové a hostovské SÚS mimopstruhové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na sdružených revírech v ČRS, z. s., SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).
2. Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil.
3. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je 40 cm.
4. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak).
5. K70 – kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak).
6. Nejmenší lovná míra parmy obecné je 60 cm (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak).
7. Denní úlovek lína obecného se stanovuje nejvýše na 4 ks (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak).
8. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
9. U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: „MNÍK“, je na základě výjimky KÚ Středočeského kraje, č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.
10. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, bolen, candát, sumec, štika, lipan, pstruh obecný, pstruh duhový, siven) musí být zapsána ihned po ulovení a ponechání si, a to každá zvlášť na jeden řádek v oddílu II povolenky k lovu.
11. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
12. Při lovu musí mít rybář v dosahu připravený podběrák.
13. Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
14. Zákaz používání dvojháčků a trojháčků od 1. 1. do 15. 6. v MP revírech.
15. Zákaz lovu na srkačku.
16. Zákaz podsekávání ryb.
17. Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétního revíru nebo jeho části výslovně povolen.
18. Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Zavážení je povoleno u revírů, kde je povolen lov z plavidel.
19. Při lovu muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;
je dovoleno používat pouze jednoháčky.
20. Děti do 10 let mohou manipulovat s 1 udicí osoby starší 18 let, oprávněné k lovu ryb, v jejím doprovodu.
21. ČRS, z. s., SÚS a MO mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny v provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů.
22. Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) uzavřít celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní (informace o uzavření bude zveřejněna na webových www.crs-sus.cz).
23. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské či obecní policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
24. V břehových částech revírů je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat rybářské vlasce, šňůry a jejich zbytky.
25. Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo městské či obecní policie.
26. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak.
27. Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách www.crs-sus.cz.
28. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU – plavaná, feeder, lov muškařením a přívlač), které jsou zajišťovány sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu.

29. Zákaz používání karase stříbřitého jako nástražní ryby na všech rybářských revírech a vodních plochách v rámci Středočeského územního svazu a zákaz jeho vracení zpět do revíru nebo vodní plochy. Platnost od 1. 6. 2024.

 

LOV RYB NONSTOP – Na základě rozhodnutí MZe byla povolena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. 2024 do 30. 9. 2024 v době od 0.00 do 4.00 hod., od 16. 6. 2025 do 30. 9. 2025 v době od 0.00 do 4.00 hod. v těchto rybářských revírech:
– 411 050 Labe 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
– 411 165 Labe 18 A – Proboštská jezera – MO Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav – pouze Proboštské jezero,
– 411 051 Labe 19 – MO Čelákovice,
– 411 056 Labe 24 A – MO Kolín.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu ve výše uvedených revírech:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu, tedy od 16. 6. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 v letech 2024–2025, osvětlit místo lovu bílým, neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
d) V období od 1. 9. do 30. 9. 2024 a od 1. 9. do 30. 9. 2025 v době udělené výjimky, tedy od 0.00 do 4.00, se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 208 206

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS