Z jednání výboru SÚS, 25. 10. 2018

Otevřenost, transparentnost, shoda. V duchu těchto slov se odehrávalo 9. jednání výboru Středočeského územního svazu, které se uskutečnilo 25. 10. 2018. Výbor se sešel poprvé v obměněném složení po územní konferenci a začal tak naplňovat svou čtyřletou misi.

Jak již bylo uvedeno dříve, před vlastním jednáním výboru dostali prostor dva kandidáti na předsedu ČRS. Ze Západočeského územního svazu se přijel představit pan PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc. MBA, z Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko pan MUDr. Josef Doležal. Oba pánové odpovídali na dotazy členů výboru a diskuze se nesla v přátelské atmosféře.

Ale pojďme si přiblížit průběh samotného jednání výboru. Po schválení programu se přistoupilo k oficiálním záležitostem. Jednatel SÚS pozdravil přítomné členy výboru a poblahopřál ke zvolení. Vzhledem k tomu, že začíná nová, čtyřletá etapa výboru, bylo potřeba aktualizovat podpisové vzory u bankovních institucí. Byl podán návrh na schválení dispozičního práva pro předsedu, jednatele, oba místopředsedy a vedoucího odboru mládeže. Návrh byl jednomyslně přijat.

Poté se jednalo o složení odborů a komisí. Veškeré podrobnosti o složení odborů a komisí již nyní naleznete na webových stránkách SÚS a tak si jen představme jednotlivé vedoucí: Odbor sportovní činnosti (LRU) – pan Zahrádka, Hospodářský odbor – pan Štěpnička, zástupce pan Horák, Odbor mládeže – pan Eichler, Odbor dotací a investic – pan Grunt, paní Valtrová, Odbor životního prostředí a čistoty vod – pan Straka, Odbor legislativy a vnitřních vztahů – pan Novák, Handicapovaní rybáři – pan Porhansl, Právní komise – pan Černík, Odbor PR a Marketingu – pan Chmelík. Všichni jmenovaní přednesli své vize vč. termínové osy, jak by si představovali naplňování svých plánů a představ. Napříč proslovy se nesly slova jako digitalizace svazové agendy, komunikace se všemi ÚS, aktualizace vnitřních předpisů, práce s mládeží, čerpání dotací, zarybňovací plány, ochrana ryb, propagace SÚS, zefektivnění práce RS, zkvalitnění pstruhových revírů atd. Své vize také přednesl předseda Dozorčí komise – pan Pertl.

Dalším bodem jednání byla kontrola zápisu z předešlého jednání. Bylo konstatováno, že některé úkoly je již možno vyřadit z důvodu splnění, další však přetrvávají a bude jim věnována potřebná péče. Následně výbor přistoupil k řešení organizačních záležitostí, především se řešily požadavky MO, výstrojní řád, výše funkčních odměn pro členy výboru a dozorčí komise. Veškeré návrhy byly jednohlasně přijaty.

Následovaly informace z jednání Rady ČRS. Předseda SÚS, pan Hýbner seznámil přítomné se všemi body projednávanými Radou ČRS dne 4. 10. 2018. Po této informaci jednatel SÚS, pan Horáček podal zprávu ze zasedání jednatelů, které proběhlo 11. 10. 2018. Posléze se výbor zaobíral diskusními příspěvky, které zazněly na konferenci SÚS. Z nich je patrné, že je nutné se věnovat těmto bodům: problematika cyklostezek podél Labe, spolupráce s Policií ČR v kooperaci s rybářskou stráží, revitalizace meandrů vodních toků, zabývat se analýzou jarních úhynů ryb, zabývat se návrhy na krytí škod způsobených suchem, kormoránem atd.

Dále se hovořilo o přípravách a zajištění hospodářského vyrovnání, které bude probíhat v průběhu listopadu.

Vzhledem k tomu, že se blíží Sněm ČRS, který se uskuteční dne 24. 11. 2018 v Průhonicích, tak bylo v plánu věnovat se Sněmu ČRS. Předsedou a jednatelem bylo navrženo, že o tomto bodě se bude jednat na následujícím jednání výboru, které se uskuteční dne 22. 11. 2018. Důvod prostý. Kvalitní příprava všech členů výboru. Na vrcholné akci ČRS jde o profesionální prezentaci SÚS a nic nechceme ponechat náhodě. Zrovna tak se na následující jednání výboru přesunula volba jednatele SÚS.

V samém závěru jednání se hovořilo o dotačních programech, běžných záležitostech ze života MO, sportovců, o výlovech rybníků atd. Hovořilo se také o závodu v položené „O pohár předsedy ČRS“ na Račickém kanále.

Z výše uvedeného vyplývá, že práce v SÚS bude mít nový výbor mnoho. Jedno je však po prvním jednání jasné. Všichni zúčastnění chtějí poskytnout SÚS nejen svůj čas, ale i znalosti a schopnosti. Můžeme konstatovat, že vedení SÚS potáhne za jeden provaz, a že výsledkem práce by měla být spokojená členská základna, která bude rybařit na kvalitně zarybněných a připravených vodních plochách. Cílem SÚS je podporovat svazový rybolov, být silným a zodpovědným partnerem Radě ČRS a po dobu následných čtyř let mít v Radě ČRS silnou pozici.

Ne nadarmo je motto skoro čtyřicetitisícové základy: „HRDÍ STŘEDOČEŠI“

Další informace a podrobnosti z dění v SÚS můžete pravidelně sledovat na: www.crs-sus.cz

Martin Chmelík
odbor PR a marketingu SÚS