Rybářský lístek

 

Informace pro žadatele o rybářský lístek (vč. prodlužujících). Na základě změny v zákoně o rybářství částkou 40 Sbírky zákonů č. 104/2011, kde se mění zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. ve věci vydávání rybářských lístků a úprav dle nařízení Rady (ES). Tato změna zákona nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tzn. 1. července 2011. Změna znamená, že se státní správa nepatrně přiblíží lidem.

Vážení,

151515058zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) změnil známý a osvědčený způsob výdeje rybářských lístků. Vydávání rybářských lístků nově upravuje vyhláška číslo 197/2004 provádějící zákon o rybářství, která vyšla ve Sbírce zákonů jako částka 65 dne 23. 4. 2004. (Byla rozeslána všem MO).

Rybářské lístky s účinností od 23. 4. 2004 vydávají dle § 20 odst. 2 zákona Obecní úřady obce s rozšířenou působností (malé okresy). V souladu s § 13 odst. 8 žadatel musí o vydání rybářského lístku žádat v místě svého trvalého bydliště. Z odstavce 9 téhož paragrafu  pak vyplývá povinnost označit držitele rybářského lístku. V praxi to znamená, že výdejce povolenky zkontroluje platnost rybářského lístku, ze kterého nacionále držitele zapíše do povolenky k lovu. (Službou pro držitele lístku a rybářskou stráž může být upozornění, že rybářskému lístku končí platnost v průběhu platnosti povolenky). V praxi nebude potíž s žádostí o vydání druhého rybářského lístku (dříve prodloužení) nebo rybářským lístkem pro cizince, který se prokáže rybářskou licencí ze země jejímž je občanem. (§ 10 odst. 6 a 7 vyhlášky).

Zájemci o první rybářský lístek musí splnit kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku.  Pověření může vydat právnická osoba pověřená MzeČR k ověřování znalostí žadatelů o první rybářský lístek. Český rybářský svaz splnil ustanovení § 23 odst. c,  vyhlášky a byl pověřen rozhodnutím č.j. 30719/2015-MZE-16232 zabezpečením výuky a vystavováním osvědčení.

Výbor ČRS SÚS projednal na svém zasedání dne 18. 6. 2015 přenesení pověření k organizaci výuky a vydávání osvědčení pro zájemce o první RL, uděleného Mze ČR pod č.j. 30719/2015-MZE-16232 Radě ČRS, která svým usnesením číslo 69/15 přenesla  toto pověření na MO ČRS prostřednictvím  územních svazů.

ČRS Středočeský ÚS na svém zasedání dne 18. 6. 2015 rozhodl přenést oprávnění na všechny MO organizačně začleněné v SÚS.

Oprávnění přenáší na MO ČRS Středočeského ÚS s platností  od 18. 6. 2015 do odvolání.

Oprávnění přenesené ČRS SÚS na MO ČRS bude odvoláno :

  • V případě zrušení oprávnění uděleného MZeČR
  • Při nerespektování podmínek oprávnění, stanovených Mze ČR (zasíláme jako nedílnou přílohu) ze strany MO ČRS.

MO ČRS musí v souladu s pověřením nahlásit termíny školení maximálně na rok dopředu. Termíny oznámí buď písemně na adresu KÚ Středočeského kraje odbor ŽP, nebo elektronicky na emailové adresy pracovníků státní správy rybářství KÚ Středočeského kraje  – petakz@kr-s.cz  a machacek@kr-s.cz

Zákon 634/2004 o správních poplatcích, částka 215, str. 1127, položka 14:

1142701_0a