Přetrvávající slunné dny přináší rybářům starosti

I přes to, že v posledních několika dnech sem tam něco málo napršelo, a tím, mnoho vodních ploch doplnilo alespoň nějaký ten milimetr vody ve sloupci, některé menší říčky zvýšily průtok a ve spojení s deštěm, došlo pro vodní organismy k částečnému doplnění tolik potřebného kyslíku ve vodě, stále nás všechny trápí velký úbytek vody v našich tocích. Se stavem vody v současnosti, to není nikterak růžové, leckde u menších toků či menších vodních ploch vedeme marný boj s přírodou a k naší nelibosti, jsme u spousty vod na hranici sucha.

Celé výše uvedené období sucha, nás vedlo k zamyšlení, jak alespoň částečně pomoci vodním organismům a živočichům. Ve stojatých vodách jsme si pomáhali aerátory, ale řeky, které mají své kouzlo v jezech nebo splavech, kde voda přirozeně přepadává, se přeci okysličuje vlastně alespoň tímto způsobem sama.

Všechny tyto zákonitosti by fungovaly, nebýt výstavby na vodních tocích. Výstavby malých vodních elektráren, které jsou povětšinou postaveny jako součást vodního díla, tedy součást říčního jezu. A právě provoz těchto malých vodních elektráren, je leckde takovým kamenem úrazu, neboť při malém či spíše minimálním průtoku vody, která je pod stanovenou hranicí uvedenou v manipulačním řádu, se jejich provozovatelé stále snaží i z toho mála vody, vytěžit maximum energie. Tímto jednáním dochází k tomu, že jezové lopatky, které jsou nastaveny na hranici minimálního průtoku jsou dlouhodobě suché, voda nepřepadává a nedochází k jejímu alespoň částečnému okysličování, ale je hnána přes vodní dílo cestou malé vodní elektrárny, což sice přinese částečný přísun energií, ale zároveň velký problém pro zbývající vodní život.

Rozepisovat se o tom, že klimatické podmínky společně s přepouštěním vody pouze cestou malé vodní elektrárny představují významný zásah do celkového hydrogeologického režimu toku a představuje silný negativní vliv na rybí osídlení pod profilem odběru i nad ním, že tímto dochází ke snižování potravní základny a to vlivem rozkolísanosti průtoků a celkové zhoršení kvality vod, čímž se zvyšuje kvantita organické hmoty v podjezí zároveň se snižuje hladina rozpuštěného kyslíku ve vodě, což může vést až ke zvýšenému úhynu ryb a že rozkolísanost hladiny řeky dlouhodobě představuje riziko pro fytofilní druhy ryb, jež využívají litorální části toku pro rozmnožování a při náhlém poklesu hladiny embrya vytřených ryb hynou, by jistě dalo na samostatný článek plný negativních dopadů.

A právě při tom postupném zamýšlení, jak vodě a v ní žijícím tvorům pomoci, jsme si uvědomili, že zde přeci jen, i když minimální šance je. Ta šance je schována v ust. § 16, písm. a), odst. 4, zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva rybářské stráži a ochraně rybolovných zdrojů, kde je uvedena část oprávnění členů rybářské stráže, mezi které patří i to, že rybářská stráž je v rybářském revíru oprávněna kontrolovat užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva. Mezi jiná zařízení, můžeme zařadit právě ony malé vodní elektrárny, které jsou povinny se řídit manipulačním řádem, který stanovuje, minimální průtok vody na daném toku a v případě, že voda, tak jako v současných klimatických podmínkách klesne pod minimální stanovenou hranici, by měly být alespoň dočasně odstaveny z provozu.

Při otázce, jak zjistíme, zda-li je již průtok vody tak malý, že malé vodní elektrárny by měly mít svou činnost omezenu, je potřeba se v rámci spolupráce, obrátit na příslušné povodí, kde nám tyto informace zcela jistě poskytnou, popř. poradí, kam se obrátit s případným upozorněním na možné podezření z porušování manipulačního řádu. A pak už zbývá jediné. Nenechat věci plynout, ale vyzvat provozovatele malé vodní elektrárny k ohleduplnosti a dodržování manipulačních řádů a to alespoň po dobu nepříznivých hydrometeorologických podmínek, které sebou přinášejí vleklé dny sucha.

Bc. Mgr. Václav Pertl,  místopředseda  a člen RS Čelákovice