Na Mělníku se ani v zimě nezahálí …

Během zimních měsíců prosince a ledna začaly údržby a úklid revírů v péči MO Mělník.

Na revíru 411168, konkrétně na tůni v Lužci nad Vltavou proběhl úklid nepořádku partou místních členů, dále na tůni ve Vrbně byly opět převážně místními členy odstraněny napadané stromy a větve, které by při jarních povodních mohly způsobit škody na hrázích, nebo tvořit překážku a tzv. zazemňování (změlčování) tůně. Všechny tyto akce byly nejprve projednány členy výboru MO s vlastníky pozemků a majitelů příbřežní vegetace, tak aby při údržbě nevznikla škoda na jejich majetku. Někteří majitelé dokonce poskytli techniku a pomocnou ruku, při této akci. V odbočce Vrbenské tůně směrem k Vltavě, byly záměrně větve a stromy ponechány, aby sloužily jako úkryt a trdliště ryb.

Na revíru 411167, v celém areálu pískovny Baraba byl již v prosinci proveden úklid partou lidí kolem našeho člena pana Růžičky. Uklízely se především pozemky ve vlastnictví naší organizace a dále i veškeré pozemky cizích vlastníků ve vzdálenosti 3 m kolem vody. Co se odpadu týká, bylo znát, že se zlepšil přístup rybářů ke svému majetku a za uplynulých 19 měsíců od posledního takto velkého úklidu se situace zlepšila. Dále pomohla jednání s obcemi Dolní Beřkovice a Cítov, kdy od Vlíněvse uklízeli v jarních měsících minulého roku dobrovolníci z obce tzv. panelku a technické služby obce pak vyřezaly náletové dřeviny a upravily okolí cesty tak, že již neláká k odkládání stavebního a jiného odpadu. Horší je však situace od Cítova, kde teprve v letošním roce otevírají sběrný dvůr s vyhovujícím provozem a obyvatelé již budou mít lepší přístup k ukládání nepořádku. O situaci kolem přístupové cesty od vlakové zastávky Cítov s novým starostou obce jednáme a vypadá to na nadějnou spolupráci v oblasti úklidu tohoto letitého nánosu odpadů.

I přes výše popsané se ale najdou jedinci, kteří pořád nevědí, že bordel do přírody nepatří. Celkový objem posbíraného odpadu byl téměř 2 000 kg. Jednalo se především o staré pneumatiky, stavební suť, staré skříně a dokonce i nebezpečné odpady jako jsou eternit, barvy a ředidla. Již klasickým odpadem jsou plastové lahve, obaly od jídla a krmení pro ryby.

Veškeré odpady nejprve třídíme a teprve nebezpečné odpady a odpad, který nelze zdarma odevzdat jako tříděný odvážíme na skládku. Takového odpadu i s odvozem bylo při tomto úklidu odvezeno za 41 036 Kč, což je pro představu zhruba 250 ks 2,5 kg vážících kaprů, nebo cca 100 ks šedesáticentimetrových štik, které by bylo možné za tyto peníze do revíru nasadit.

PROSÍME TEDY VŠECHNY RYBÁŘE A NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH VOD, ABY SI SVŮJ ODPAD VOZILI DO SBĚRNÝCH DVORŮ A POPELNIC K TOMU URČENÝCH A NENIČILI NÁM VŠEM ČAS TRÁVENÝ V PŘÍRODĚ!

V lednu také začala tradiční údržba a sečení revíru 413022, pstruhová část pískovny, kde bylo započato se sekáním rákosin z ledu a bude pokračovat údržbou břehových porostů tak, aby bylo vše na zahájení sezóny připraveno jako každý rok.

V případě zájmu o bližší informace ohledně plánových brigád a údržby revírů neváhejte kontaktovat výbor MO na emailové adrese crsmomelnik@centrum.cz, nebo svůj dotaz směřujte písemnou formou, zanechanou se zpětným kontaktem v kanceláři MO v Nůšařské ulici. Samozřejmě přivítáme i tipy a nápady na další aktivity kolem revírů v naší péči.

S pozdravem „ Petrův zdar“ Marek Macholda