Činnost rybářského kroužku „Okoun“ MO Kralupy nad Vltavou v roce 2018

Pro rok 2018 jsme se vytyčili čtyři hlavní cíle. Od první neděle v březnu pokračovat v činnosti kroužku, uskutečnit letní a podzimní soustředění, uskutečnit mikulášskou besídku a v neposlední řadě dokončit úpravu místnosti sloužící jako ložnice.

V první řadě jsme ustálili počet dětí v kroužku, kdy v současné době je vedeno 26 dětí. Pokud se jedná o věkové složení jsou 4 do 15-ti let, 5 do 12-ti let, 9 do 10-ti let a 8 do 8 let. Z tohoto počtu jsou tři dívky.

Po zimní přestávce jsme kroužek zahájili první neděli v březnu a pravidelně jsme se scházeli v době od 09.00 hod do 12.00 hod. O děti se stará celkem 5 vedoucích. Účast dětí na kroužku je v průměru 17 dětí. Hlavní činnost je zaměřena na základní činnosti rybáře včetně chování u vodních toků a vůbec k přírodě. Zejména se jednalo o hlavní rozdíly a zásady způsobů lovu ryb. V neposlední řadě o naučení navázání háčku, za jakých podmínek správný háček použít, a to samé pak u splávků s důrazem na jeho vyvážení. V neposlední řadě jsme nezapomínali seznamovat děti s jednotlivým ustanovením rybářského řádu, znalostí ryb a vodních rostlin. Vzhledem k letošnímu příznivému počasí jsme každou volnou chvíli využili k ověřování získaných znalostí v praktické činnosti přímo u vodních toků. Děti tak viděly, kde a na co si mají dávat větší pozor. Celkem lze konstatovat, že i nové členy kroužku se nám daří zasvětit do tajů rybaření.

Jako jedna z prvních akcí se už tradičně stává pálení ohňů „čarodějnic“. Akce byla naplánovaná od 13.00 hod a spojena s branným odpolednem. Z kroužku se zúčastnilo celkem 18 dětí. Krom toho zde byly i děti mimo kroužek. Stalo se již tradicí, že této akce se zúčastňují i rodiče. Pro děti i samotné rodiče byly připraveny různé hry a soutěže o ceny. Nezapomnělo se na občerstvení – grilované párky a cukrovinky a samozřejmě na zapálení ohně a opékání buřtů. Akce byla rodiči hodnocena velice kladně.

V měsíci květnu pořádala MO ČRS Kralupy n. Vlt. v Zeměchách dětské rybářské závody, a tak bylo samozřejmostí, že děti z kroužku se těchto závodů zúčastnily. Ve svých kategoriích se umístily na předních místech.

Do začátku letního soustředění jsme v areálu „střelnice“ uskutečnili několik brigád. V prvé řadě jsme rozštípali a uklidili dřevo z pořezaných stromů a okolí areálu. Dále jsme dokončili úpravu ložnice, kdy jsme obložili dřevem kamenný sokl kolem místnosti pro větší bezpečí dětí. S tím souvisí i zajištění dalších válend na spaní pro děti. Rovněž tak jsme brigádně zajistili teplou vodu na nádobí a v hlavní místnosti. Po těchto úpravách jsme pak místnost vymalovali. Během roku se doplnilo kuchyňské nádobí a el. přístroje k ulehčení vaření pro děti.

Letní soustředění se uskutečnilo v době od 30. 6. do 8. 7. 2018 v areálu „střelnice“. Celkem se zúčastnilo 18 dětí. V jeho průběhu si děti formou her a soutěží procvičovaly získané znalosti.  V maximální míře bylo využito pěkného počasí, a tak se většina času trávila i u vody při samotném rybaření.  Po celou dobu soustředění bylo pro děti zajištěno jídlo a pití v dostatečném množství.

Děti byly v rámci soustředění pozvány do loděnice v Kralupech n. Vlt., kde bylo pro ně připraveno pohoštění, různé hry a zajištěna projížďka na lodi. Dětem se celá akce moc líbila. Nezapomnělo se ani na noční brannou hru. S ohlasem se setkal i průběh pasování zkušenějších dětí do Petrova cechu. Na konci soustředění bylo provedeno vyhodnocení plnění daných úkolů a dětem byly předány věcné dary.

Podzimní soustředění bylo uskutečněno v době od 21. do 23. 9. 2018 rovněž v areálu „střelnice“. Účast byla 18 dětí a činnost byla obdobná jako při letním soustředění.   

V měsíci říjnu se 16 dětí z kroužku zúčastnilo výlovu chovného rybníka v Zeměchách. Přítomné děti se chovaly velice slušně a aktivně se zapojily do činnosti spojené s výlovem ryb. Činnost dětí byla přítomnými hodnocena velmi kladně.

V průběhu daného období se i děti zapojily do brigádní činnosti a na jaře a na podzim jsme s nimi sbírali do igelitových pytlů odpadky na pravém břehu řeky Vltavy, a to od místního koupaliště až po trubkový most přes řeku. Naplněné pytle pak byly odvezeny na sběrný dvůr technických služeb v Kralupech n. Vlt.

Konec roku každoročně byl ukončen Mikulášskou besídkou. Vzhledem k předpokládanému většímu počtu zúčastněných, byla tato uskutečněna v místní restauraci. Celkem se jí zúčastnilo 24 dětí. Součástí besídky byla soutěž o nejvzhlednější a nejchutnější rybí výrobek. Aby byla zajištěna regulérnost, výrobky byly očíslovány a komise složená z členů MO a rodičů výrobky ohodnotili a vítězové byli odměněni hodnotnými věcnými dary. Děti rovněž soutěžily ve zdobení perníkové ryby. Nebyla by to mikulášská besídka, kdyby se neobjevil Mikuláš, anděl a dva čerti. Ty pak dětem za básničku s vánoční tématikou rozdávali cukrovinky, ovoce a další věcné dárky. Během této akce bylo zajištěno občerstvení. Přítomnými byla akce rovněž hodnocena velice kladně.

Po zhodnocení činnosti rybářského kroužku „OKOUN“, lze konstatovat, že dané úkoly na rok 2018 jsme splnili.

Plán činnost na rok 2019:

–  průběžně udržovat areál střelnice v dobrém stavu a v průběhu roku se snažit o další vylepšení

–  od první neděle v měsíci březnu pokračovat v činnosti kroužku

–  zajistit na první červencový týden letní soustředění a v září podzimní, obojí v areálu střelnice

–  průběžně pořádat akce pro děti a rok končit Mikulášskou besídkou

Lubomír Kačírek, předseda MO Kralupy, Jiří Franta, vedoucí rybářského kroužku